Logipacks

E-fulfilment voorwaarden

Logipacks B.V. www.logipacks.nl

Kampstraat 36 info@logipacks.nl

6163 HG Geleen 085400 2400

KvK: 81928483

E-fulfilment Voorwaarden

Dit zijn onze E-fulfilmentvoorwaarden. Wanneer u onze E-fulfilmentservice aanvraagt, kunt u deze E-fulfilmentvoorwaarden accepteren. Als u deze E-fulfilmentvoorwaarden niet accepteert, kunt u geen gebruik maken van onze E-fulfilmentservice.

Inhoudsopgave

2 Definities

3 Toepasselijkheid

3 Beëindiging

4 Betaling

4 Opslaan en afleveren van jouw zaken bij ons

5 Jouw rechten en verplichtingen

5 Jouw aansprakelijkheid

5 Onze rechten en verplichtingen

6 Onze aansprakelijkheid

7 Retentierecht

8 Wijziging van de E-fulfilmentvoorwaarden

Definities

Om deze E-fulfilment Voorwaarden voor E-fulfilment Diensten begrijpelijk en leesbaar te houden, zullen Wij de volgende begrippen gebruiken:

- Wij (Ons, Onze): De privaatrechtelijke rechtspersoon Logipacks B.V., statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70590680

- Jij (Je, Jou, Jouw): Jij, een ondernemer (rechtspersoon of natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf), die met Ons een E-fulfilment Overeenkomst heeft voor het gebruik van Onze E-fulfilment Diensten.

Digitale Diensten: De door Ons aangeboden elektronische diensten. Dit zijn digitale diensten die langs de elektronische weg (over het internet) worden geleverd.

E-fulfilment Diensten: De door Ons aangeboden diensten voor het aan Ons uitbesteden van delen van je webshop activiteiten. Dit zijn diensten waarbij Wij voor Jou onder andere het beheer van de webshop, orderverwerking, inslag en opslag, het verzamelen, verpakken en verzenden verzorgen.

Diensten: Al Onze diensten aan Jou, inclusief de Digitale Diensten en E-fulfilment Diensten.

E-fulfilment Overeenkomst: de overeenkomst tussen Jou en Ons voor het leveren van E- fulfilment Diensten door Ons aan Jou waar zowel de Algemene Voorwaarden als deze E-fulfilment Voorwaarden deel van uitmaken.

Schriftelijk: Op schrift gesteld of langs de elektronische weg, zoals bedoeld in artikel 6:227a van het Burgerlijk Wetboek.

Toepasselijkheid

Deze E-fulfilment voorwaarden zijn van toepassing op alle E-fulfilmentdiensten die wij aan u leveren.

Op alle elektronische prestatieovereenkomsten zijn de algemene voorwaarden en elektronische prestatievoorwaarden van toepassing. Bij tegenstrijdigheid tussen de elektronische prestatievoorwaarden en de algemene voorwaarden, zijn de bepalingen van de elektronische prestatievoorwaarden van toepassing.

Afwijkingen van deze elektronische prestatievoorwaarden zijn alleen van toepassing op schriftelijke overeenkomsten tussen u en ons.

Als een bepaling die deel uitmaakt van deze E-fulfilment Voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de E-fulfilment Voorwaarden voor de rest in stand en zal de betreffende bepaling in overleg tussen Jou en Ons onmiddellijk worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.Als Wij eventueel geen beroep doen op wat in deze E-fulfilment Voorwaarden is bepaald, dan betekent dit niet dat Wij daarmee afstand hebben gedaan van Ons recht om Ons in andere gevallen wel op deze E-fulfilment Voorwaarden te beroepen.

Beëindiging

Als de E-fulfilment Overeenkomst wordt beëindigd, dien Jij ervoor te zorgen dat de aan Jou toebehorende zaken uiterlijk op de laatste dag van de E-fulfilment Overeenkomst uit Onze gebouwen zijn opgehaald.

Jij en Wij zullen het precieze tijdstip en de manier van ophalen in onderling overleg afspreken. De kosten van het ophalen, ook eventuele kosten die Wij in dat verband moeten maken, komen voor Jouw rekening.

Als zaken na het einde van de E-fulfilment Overeenkomst nog in onze gebouwen aanwezig zijn, zijn wij gerechtigd (maar niet verplicht) om deze te verplaatsen naar een opslagruimte. Jij blijft verplicht om de zaken zo snel mogelijk op te halen. Alle kosten en schade die het gevolg zijn van het moeten verplaatsen en tijdelijk opslaan van Jouw zaken, komen voor Jouw rekening.

Als aan het einde van de E-fulfilment Overeenkomst nog vorderingen van Ons op Jou openstaan, hetzij in de vorm van onbetaalde facturen, hetzij in de vorm van een verplichting van vergoeding tot kosten of schade, zijn wij gerechtigd (maar niet verplicht) om Jouw in Onze gebouwen aanwezig zijn de zaken in Onze macht te nemen, deze voor Jouw rekening te verkopen en Onze vorderingen (waaronder de kosten van de verkoop) op de opbrengst te verhalen.

Jij en Wij kunnen de E-fulfilment Overeenkomst ontbinden, in die gevallen waarin de wet dit toestaat. Als de E-fulfilment Overeenkomst door ontbinding eindigt, dien Jij de aan Jou toebehorende zaken onmiddellijk op te (laten) halen. De artikelen 3.2 tot en met 3.4 zijn van toepassing.

Wij mogen de E-fulfilment Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opzegtermijn opzeggen als Jij:

  1. surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  2. Jouw bedrijf aan een derde verkoopt of de directe zeggenschap over Jouw bedrijf verliest.


Als Jij herhaaldelijk niet voldoet aan Jouw verplichtingen uit de E-fulfilment Overeenkomst kunnen Wij, onverminderd ons recht tot vergoeding van schade, de E-fulfilment Overeenkomst opzeggen, nadat wij Jou Schriftelijk een uiterste termijn hebben gesteld en Jij bij afloop daarvan nog niet aan Jouw verplichtingen hebt voldaan.


Betaling

De verschuldigde kosten voor E-fulfilment Diensten worden maandelijks achteraf in rekening gebracht.

Alle bedragen en prijzen voor E-fulfilment Diensten worden berekend op basis van de door Jou aangeleverde gegevens. In geval van wijzigingen in de prijs of de specificaties van de zaken, behouden Wij ons het recht voor om prijsaanpassingen door te voeren. Wij verplichten Ons om Jou zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te informeren over de prijsaanpassing.

Het is Jou niet toegestaan om betalingen voor E-fulfilment Diensten op te schorten of te verrekenen.

Wij behouden ons het recht voor om Onze E-fulfilment Diensten op te schorten als Jij in verzuim bent. Als wij onze werkzaamheden opschorten, laat dat onverlet dat Jij over de betreffende periode wel aan ons moet betalen, aangezien Wij opslagcapaciteit voor Jou hebben gereserveerd. Over de periode waarin Wij onze werkzaamheden opschorten betaal Jij het afgesproken tarief voor de opslag van Jouw spullen.

Als er betalingsverzuim is opgetreden, kunnen Wij van Jou vragen om naast het voldoen van je betalingsachterstand ook een voorschot te betalen voordat Wij verdere E-fulfilment Diensten voor Jou gaan verrichten.


Opslaan en afleveren van Jouw zaken bij Ons

Als onderdeel van de E-fulfilment Overeenkomst komen zaken die eigendom zijn van Jou in onze gebouwen te liggen of te staan. Wij worden daarbij nooit de eigenaar van deze zaken.

Jij dient zelf te zorgen voor passende verzekering (zoals, maar niet beperkt tot: verlies of beschadiging door onder andere diefstal, inbraak, brand, water, storm of andere weersinvloeden) van de zaken die Jij bij Ons laat opslaan of afleveren ten behoeve van de E-fulfilment Overeenkomst. Het risico van waardevermindering, beschadiging of tenietgaan van de zaken blijft te allen tijde bij Jou als eigenaar berusten.

Jij dient ervoor te zorgen dat er geen zaken bij ons worden opgeslagen of afgeleverd die, door hun aard, staat of verpakking, in strijd zijn met de wet- en regelgeving of een gevaar kunnen opleveren voor mens, dier of milieu, of voor Onze eigendommen en/of eigendommen van andere klanten.

Als er zich een gevaar verwezenlijkt of een ongeval gebeurt als gevolg van een of meer eigenschappen van de zaken die Jij bij ons opgeslagen hield of had laten afleveren, vrijwaar Jij ons voor alle daaruit voortvloeiende schade, inclusief schadeclaims die derden tegen ons geldend zouden willen maken.

Wij zijn niet verplicht om onderzoek te doen naar de wet- en rechtmatigheid en/of veiligheid van de zaken die Jij bij Ons laat opslaan of afleveren ten behoeve van de E-fulfilment Overeenkomst. Door de zaken in Ons gebouw te (doen) brengen, garandeer Jij dat de zaken (inclusief hun verpakking) aan wet- en regelgeving voldoen en niet gevaarlijk zijn.


Als wij aanleiding hebben om te vrezen dat de door Jou bij ons opgeslagen of afgeleverde zaken gevaarlijk, schadelijk of in strijd met wet- of regelgeving zijn, ben Jij verplicht om de zaken op Ons eerste verzoek onmiddellijk op te (laten) halen. Wij zijn in een dergelijk geval geen vergoeding van kosten of schade verschuldigd.

 Als Wij kosten moeten maken om het spoedige afhalen van de zaken mogelijk te maken en/of voorlopige (veiligheids)maatregelen te treffen in verband met de risico’s die aan de betreffende zaken kleven, ben Jij verplicht om die kosten aan ons te vergoeden.

Wij kunnen, naast het bepaalde in 3.7 , terugname van zaken vorderen wanneer in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de opslag wordt voortgezet. Wij zullen Jou een redelijke termijn gunnen waarbinnen de zaken moeten worden teruggenomen.


Jouw rechten en verplichtingen

Jij bent verplicht ons voortijdig Schriftelijk opgave te doen van zaken die je bij Ons gaat opslaan of zult laten afleveren.

Jij bent verplicht wijzigingen in Jouw contactgegevens bij te werken in onze Digitale Diensten. Wij kunnen volstaan met het doen van alle mededelingen aan Jou door middel van de contactgegevens die Jij in Onze Digitale Diensten hebt opgegeven.

jij hebt het recht ons Schritelijk opdracht te geven tot verzending van zaken, waarbij nadrukkelijk dient te worden omschreven naar wie de zaken moeten worden verzonden.

Het verzorgen van E-fulfilment Diensten door Ons namens Jou gebeurt op een speciaal voor Jou ingerichte webshop die deel uitmaakt van onze Digitale Diensten. Jij machtigt Ons hierbij daartoe. Het verzorgen van incassowerkzaamheden door Ons namens Jou gebeurt op een speciaal voor

Jou geopende rekening bij Mollie B.V. Jij machtigt Ons hierbij daartoe. Incasso gebeurt voor

rekening en risico van Jou.

Als Wij voor of namens Jou uitbetaling verrichten, dien Jij Ons bij het verstrekken van de opdracht te voorzien van een toereikend rekeningsaldo op de rekening genoemd in 6.5 om de werkzaamheden conform E-fulfilment Overeenkomst uit te kunnen voeren.


Jouw aansprakelijkheid

 Jij bent aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van onduidelijkheid, onvolledigheid, onjuistheid of vertraging in het aanleveren van informatie of zaken door Jou of derden namens Jou.


Onze rechten en verplichtingen

 Wij zijn verplicht E-fulfilment Diensten voor Jou te verrichten.

 Wij zijn verplicht bij inontvangstneming van zaken zoals bedoeld in 6.1

  1. Jou Schriftelijk een bevestiging van ontvangst toe te zenden;
  2. de juistheid van de vermelding van het aantal zaken in 6.1 alsmede de uiterlijk goede staat van de zaken en hun verpakking te controleren en in geval van afwijking daarvan Jou hiervan Schriftelijk op de hoogte te brengen.


Wij zijn bevoegd om derden in te schakelen bij het uitvoeren van onze E-fulfilment Overeenkomst met Jou. In dat geval zijn Wij voor de prestaties van die derden op dezelfde manier aansprakelijk als voor onze eigen verplichtingen uit hoofde van de E-fulfilment Overeenkomst.

Het transporteren en bezorgen van Jouw zaken bij Jou of bij Jouw klanten behoort niet tot Onze contractuele verplichtingen. Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor dingen die mogelijk misgaan nadat Wij Jouw zaken overhandigen aan de transporteur of post- of pakketdienst.

Tot Onze verplichtingen behoort in geen geval het transporteren en bezorgen van Jouw zaken bij Jou of bij Jouw klanten. Wij staan niet in voor de ontvangst van de zaken bij Jouw klant of beoogde eindgebruiker en Wij aanvaarden in dit verband geen enkele aansprakelijkheid.

Verzending en transport van de zaken geschieden voor Jouw rekening en risico, onder de verantwoordelijkheid en voorwaarden van de transporteur of post- of pakketdienst.

Wij nemen geen resultaatsverplichting op ons. Wij zijn niet aansprakelijk voor het al dan niet behalen van een (impliciet of expliciet) door Jou gesteld doel.

Levertijden die wij noemen, zijn geen fatale termijnen, tenzij wij het uitdrukkelijk anders vermelden.

Wij hebben het recht de uitvoering van onze E-fulfilment Diensten te staken wanneer Jij Jouw verplichtingen uit de E-fulfilment Overeenkomst niet of niet tijdig nakomt of in strijd handelt met deze E-fulfilment Voorwaarden. Wij zullen Jou hierover vooraf informeren, tenzij dit in alle redelijkheid niet van Ons kan worden verlangd.

Na een staking zoals beschreven in 8.8 wordt weer tot hervatting overgegaan als Jij binnen een door Ons gestelde termijn Jouw verplichtingen bent nagekomen.


Onze aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan zaken, voor zover de schade het gevolg is van de bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden:

  1. behandeling, lading, stuwing of lossing van de zaken door Jou of personen die voor rekening van Jou handelen;
  2. de aard van bepaalde zaken zelf, die door met deze aard samen hangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging, in het bijzonder door ontvlamming, ontploffing, smelting, breuk, corrosie, bederf, uitdroging, lekkage, normaal kwaliteitsverlies, of optreden van ongedierte of knaagdieren;
  3. hitte, koude, temperatuurverschillen of vochtigheid van de lucht;
  4. onvolledigheid of gebrekkigheid van cijfers, letters of merken der colli’s.

Wanneer Wij bewijzen dat, gelet op de omstandigheden van het geval, het niet nakomen van Onze verplichtingen een gevolg heeft kunnen zijn van één of meer bijzondere risico’s als genoemd in 9.1 , wordt vermoed, dat het niet nakomen daaruit voortvloeit. Degene die jegens Ons recht heeft op de zaken kan evenwel bewijzen dat dit niet nakomen geheel of gedeeltelijk niet door één van deze risico’s is veroorzaakt.


Behalve wanneer Ons opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld valt aan te rekenen, zal Onze aansprakelijkheid tegenover Jou en derden, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de E-fulfilment Overeenkomst, steeds beperkt zijn tot de vergoeding van de door Jouzelf geleden en uit geen andere oorzaak dan Ons handelen of nalaten rechtstreeks voortvloeiende schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de E-fulfilment Diensten. Zo zijn onder meer uitgesloten:

  1. Vertragingsschade en schades door verlies van gegevens;
  2. Gevolg-, bedrijfs- of indirecte schades, waaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, reputatieverlies en/of gemiste kansen.

Deze aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot het bedrag dat volgens Onze aansprakelijkheidsverzekeraar voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Ons uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.

Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering – zoals bedoeld in 9.3 – overgaat, is Onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de E-fulfilment Diensten in rekening gebrachte kosten en, indien door de toerekenbare tekortkoming(en) aan een of meer van Jouw zaken is ontstaan, de waardevermindering van de beschadigde zaken tot maximaal de door Jou voor die zaken betaalde inkoopwaarde. De enige uitzondering op deze maximale aansprakelijkheid is in geval van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van Ons.


Retentierecht

Wij hebben jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op zaken en documenten, die Wij in verband met de E-fulfilment Overeenkomst onder ons hebben. Dit recht komt Ons echter niet toe, indien Wij op het tijdstip dat Wij de zaken ten opslag ontvingen, redenen hadden te twijfelen aan de bevoegdheid van Jou om de zaken ten opslag ter beschikking te stellen.

Tegenover Jou kunnen Wij het recht van retentie uitoefenen voor al wat Jij ons verschuldigd bent of zal worden voor de E-fulfilment Overeenkomst.

Tegenover Jou kunnen Wij het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen Jij Ons nog verschuldigd bent in verband met voorgaande E-fulfilment Overeenkomsten.

Alle zaken, documenten en gelden, die Wij in verband met de E-fulfilment Overeenkomst onder Ons hebben, strekken Ons tot onderpand voor alle vorderingen, die Wij ten laste van Jou hebben. Wij kunnen het onderpand desgevraagd doen vervangen door een uitsluitend te Onzer

beoordeling staande gelijkwaardige zekerheid.

Wijziging van de E-fulfilment Voorwaarden

Wij behouden het recht deze E-fulfilment Voorwaarden te Wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van de E-fulfilment Voorwaarden gelden ook voor reeds gesloten E-fulfilment Overeenkomsten. Wij zullen Jou minimaal 30 dagen voor een wijziging van de E-fulfilment

Voorwaarden hiervan op de hoogte brengen. Als Je de wijziging niet wilt accepteren, kun Je tot de

datum waarop de nieuwe E-fulfilment Voorwaarden ingaan de E-fulfilment Overeenkomst ontbinden. De E-fulfilment Overeenkomst eindigt dan op de datum waarop de nieuwe E- fulfilment Voorwaarden ingaan of op de datum dat Wij Jouw opzegging ontvangen als dat na de ingangsdatum van de wijziging is.

Wat doen wij
niet

Lees meer
Drank

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

Eten

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

Wat doen wij
niet

Lees meer
Opslag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

B2B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

Vandaag besteld morgen in huis

Afhankelijk van de grootte van de bestelling, het gewicht en de locatie, kiezen wij de meest geschikte partner om uw bestellingen met uiterste zorg te bezorgen

Op zoek naar een betrouwbare fulfilmentpartner?

Neem contact met ons op
Logipacks
E-fulfilment
+31854002400